comedycentrallive.se

Läs mer om det senaste från svenska företag

Jobb inom den sociala sektorn

Jobb inom den sociala sektorn

Att jobba som konsult med inriktning socionom kan innebära många olika yrkesroller, som till exempel socialsekreterare eller kurator. De allra flesta socionomjobb har en sak gemensamt – de har med människor att göra. Målgruppen kan variera och innefatta barn, unga, vuxna eller äldre. Men oftast handlar det om arbete med människor i svåra situationer och i behov av någon form av stöd eller hjälp. En socionom behöver goda kunskaper i både hur samhället och människan fungerar. Att vara empatisk och samtidigt ha god förmåga att se helhetsbilden är viktiga egenskaper hos en socionom. 

 

Olika inriktningar

Ett vanligt förstajobb för en socionomkonsult är att vara socialsekreterare. Då jobbar man, ofta kommunalt, med familjer och personer som har problem av något slag. Det kan röra till exempel ekonomi, missbruk eller andra svårigheter inom familjen. Kanske är man inriktad på barn och ungdomar, och jobbar för att de har det bra och inte far illa. En annan yrkestitel är biståndshandläggare. Då arbetar man till exempel med att äldre och funktionshindrade får rätt hjälp när det gäller behov som hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans. Även behandlingsassistenter och socialpedagoger, till exempel på olika boenden som boenden för ensamkommande flyktingbarn, har ofta socionomutbildning. 

 

 

Bli kurator

En kurator kan jobba på flera olika ställen, vanligast är sjukhuskurator och skolkurator. För kuratorer inom hälso- och sjukvården infördes 2018 en särskild legitimation och vidareutbildning krävs. Jobbet som sjukhuskurator innefattar många möten med människor i behov av kris- och stödsamtal. Att se till människan i hela sitt sammanhang är viktigt. En skolkurator arbetar naturligtvis på en skola, med både elever, lärare och föräldrar. En skolkurator arbetar för att föra in ett psykosocialt perspektiv i skolan. Förebyggande arbete för att främja en bra utbildningssituation är viktigt. Många kuratorer har även vidareutbildning, i till exempel sexologi. Med en socionomutbildning i botten kan man även vidareutbilda sig till psykoterpeut.