Gör en geoteknisk undersökning och säkra en stabil grund till byggnationen

12 maj 2022 Cecilia Olsson

Att välja en bra husgrund till ett hus är otroligt viktigt för att huset ska kunna stå stabilt i många år framöver. Det finns dock olika saker som spelar in när det kommer till val av grundläggningslösning. Det handlar såklart om vad som ska byggas, men även hur marken under konstruktionen ser ut.

Genom att göra en geoteknisk undersökning så kan man få mycket nödvändig information om hur marken på tomten ser ut, men också ett expertutlåtande gällande vilken husgrund som passar bäst samt om det krävs någon markförstärkning inför byggstart.

Vad är syftet med en geoteknisk undersökning?

Vid en geoteknisk undersökning samlas data in för att man ska få klarhet i hur bland annat jordlagerföljd, grundvattenförhållanden och jordegenskaper ser ut på platsen. Utifrån den informationen kan experter tala om ifall det krävs markförstärkningar på platsen för att det ska vara möjligt att bygga en stabil konstruktion där.

geoteknisk undersökning

Krävs det förstärkningar i marken så är en av de vanligaste åtgärderna att man utför pålning, då slår man ner pålar för att överföra last från ovanliggande konstruktion förbi lösa jordlager ner till bärkraftiga jordar eller berg. Experter inom detta område kan även ge välgrundade rekommendationer när det gäller vilken grund som passar bäst för det aktuella projektet. Det säkrar en stabil grund och ett hus utan sättningsskador eller dylika problem. 

Så kan en noggrann geoteknisk undersökning gå till

Geogrund är ett företag som utför noggranna geotekniska undersökningar. Inför ett projekt så går de tillsammans med kunden igenom den tilltänkta byggnationen och tittar bland annat på arbetsplats och ritningar. Sedan gör de provborrningar där data samlas in och analyseras.

Detta sammantaget ligger sedan till grund för den rapport innehållande bland annat förslag till grundläggningslösning som de ger till kunden. Detta innebär att Geogrund kan hjälpa den som planerar en byggnation att välja en stabil grund. 

Fler nyheter